پمپ سوخت این بخاری درجا با مدل AT2000 یکسان است که می توانید از این قسمت آن را مشاهده نمایید.