رفاه صنعت پرشیا رفاه صنعت پرشیا

سیستم های رفاهی خودرو


فرم شماره 2: طرح شکایت

مشتری مداری همواره یکی از ویژگی های بارز شرکت رفاه صنعت پرشیا می باشد، در راستای همین موضوع مهم و با ارزش برآن شدیم تا جهت رسیدگی سریع و اصولی به شکایات شما مشتریان محترم فرمی را تهیه و در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید در آرامش کامل به طرح مشکلات و شکایات خود بپردازید، همواره دانستن انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما مشتریان محترم آرزوی مدیران و کارکنان شرکت رفاه صنعت پرشیا می باشد تا با استناد به نظریات شما گام های بلند تری در جهت خدمات رسانی برداریم.

شما می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر شکایات خود را مستقیما به گوش مسئولان مربوطه برسانید.فرم شماره 2: طرح شکایت

مشتری مداری همواره یکی از ویژگی های بارز شرکت رفاه صنعت پرشیا می باشد، در راستای همین موضوع مهم و با ارزش برآن شدیم تا جهت رسیدگی سریع و اصولی به شکایات شما مشتریان محترم فرمی را تهیه و در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید در آرامش کامل به طرح مشکلات و شکایات خود بپردازید، همواره دانستن انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما مشتریان محترم آرزوی مدیران و کارکنان شرکت رفاه صنعت پرشیا می باشد تا با استناد به نظریات شما گام های بلند تری در جهت خدمات رسانی برداریم.

شما می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر شکایات خود را مستقیما به گوش مسئولان مربوطه برسانید.